יפוי כוח מתמשך

 לעזרה משפטית מלאו את הטופס הקצר

  יפוי כוח מתמשך

  יפוי כוח מתמשך הוא, בפשטות ובתמציתיות, יפוי כוח שאדם (בגיר) מעניק, בעודו כשיר לנהל את ענייניו, לבן זוגו ו/או לבת זוגתו ו/או לילדיו ו/או לכל אדם אחר הנאמן עליו, הכל לפי בחירתו, לפעול בשמו ועבורו בעתיד. יפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף בעתיד רק כאשר ובכפוף לכך שנותן יפוי הכוח אינו מסוגל עוד לנהל את ענייניו, בין ענייניו האישיים ובין ענייניו הרכושיים. הפרקטיקה של יפוי כוח מתמשך היא חדשה בדין הישראלי, והיא צוברת יותר ויותר תאוצה לאחרונה. אנשים רבים בוחרים לערוך יפוי כוח מתמשך על מנת להבטיח בעתיד את רווחתם האישית ו/או הכלכלית, מבלי שיזדקקו למינוי אפוטרופוס ובתי משפט.

  על פי חוק, רק עורך דין שעבר הסמכה מיוחדת רשאי לערוך ולהחתים את החפץ בכך על יפוי כוח מתמשך. ההסמכה נועדה לוודא, כי עורך הדין העוסק בתחום ישלוט היטב בכל רזי החקיקה, התקנות והרגולציה, על מנת להבטיח, בין היתר, כי בבוא היום, היה ונותן יפוי הכוח לא יהיה מסוגל עוד לדאוג לענייניו, ויפוי הכוח יכנס כתוצאה מכך לתוקף, הרי שיפוי הכוח ינוסח באופן מקצועי וקפדני ביותר על מנת למלא אחר רצונו של הממנה. יש לזכור, כי יפוי כוח שנערך באופן חפוז ו/או בלתי מקצועי ו/או רשלני, עלול לגרום לכך שביום מן הימים, אם וככל שהממנה יהפוך בלתי כשיר לדאוג לענייניו, יפוי הכוח עלול להחטיא את מטרתו למלא אחר רצון הממנה.

  ברובם המכריע של המקרים, האדם המעוניין לערוך ייפוי כוח מתמשך עושה זאת מתוך רצון חופשי והבנה מלאה. עם זאת, קיימים מקרים נדירים בהם הממנה אינו כשיר לערוך יפוי כוח, מסיבות שונות, או שהוא עושה זאת בעקבות לחצים פסולים. על עורך הדין לראיין את הממנה, ואת אלה שהממנה מעוניין למנות כמיופיי כוחו, רצוי תחילה כל אחד בנפרד ולאחר מכם את כולם ביחד. על עורך הדין להפעיל שיקול דעת, לאחר שיראיין את הממנה ואת מיפויי הכוח, על מנת לוודא שאכן הממנה כשיר לנהל את ענייניו, באותם עניינים אשר לגביהם הוא מעוניין לערוך את יפוי הכוח המתמשך. בנוסף, על עורך הדין מוטלת החובה לוודא שאכן מדובר ברצון חופשי של הממנה, שמא הופעלו עליו לחצים פסולים. יצוין, כי לא כל לחץ הוא לחץ פסול בהכרח ופעמים רבות מדובר בכוונה טובה שאין בה בכדי לפסול את עריכת יפוי הכוח או את מיופה הכוח. עוד נדרש לבחון, ביחד עם הממנה, מי מיופיי הכוח הראויים ובאיזה הרכב, בין כל אחד בנפרד ובין כולם ביחד. האם יהיה זה נכון למנות “אדם מיודע” (פרטים בהמשך), האם לפצל את התפקידים בין מיופי הכוח השונים, ועוד סוגיות המתעוררות לעיתים בהתאם לנסיבות של כל מקרה לגופו.

  יפוי כוח מתמשך אינו נכנס לתוקף כל עוד הממנה מסוגל לדאוג לענייניו (אלה המנויים ביפוי הכוח). הוא ניתן לשינוי או לעדכון או לביטול בכל עת – כל עוד הממנה ממשיך להיות כשיר לנהל את ענייניו. מבחינה זו (ומבחינה זו בלבד), ניתן להשוות יפוי כוח מתמשך לצוואה. אדם כותב צוואה בעודו כשיר לצוות, ועד מותו, וכל עוד הוא ממשיך להיות כשיר, הוא יכול לבטל את הצוואה או לשנותה בכל עת וללא הגבלה.

  הממנה רשאי לרשום באופן מפורש ביפוי הכוח, כי הוא ייכנס לתוקף רק בכפוף לקבלת חוות דעת רפואית, לצורך הפשטות אפילו רק מרופא המשפחה שלו, לפיה, הוא אינו כשיר עוד לנהל את ענייניו. דבר זה יעניק בטחון מלא לממנה, כי מיופה כוחו לא יחליט על דעת עצמו, כי הממנה אינו מסוגל עוד לנהל את ענייניו וכי הדבר יתבסס גם על חוות דעת כלשהי. חשוב להדגיש, כי בכל מקרה, גם אם לא נדרשה ביפוי הכוח חוות דעת כלשהי, מיופה הכוח מחויב במסירת הודעה על כניסת יפוי הכוח לתוקף לאפוטרופוס הכללי, ואם הממנה קבע זאת ביפוי הכוח, גם במסירת הודעה לאדם נוסף הנקרא “אדם מיודע” שתפקידו לקבל הודעה ממיופה הכוח כי יש להכניס את יפוי הכוח לתוקף. כל אלה הם סוגים של בקרות שנועדו לוודא, כי אכן האדם הממנה אינו מסוגל עוד לנהל את ענייניו ויש להכניס את יפוי הכוח המתמשך לתוקף.

  בכל הנוגע ליפוי הכוח המתמשך הרכושי בלבד, הממנה רשאי להורות, לפי בחירתו ושיקול דעתו, כי מיופיי הכוח יפעלו בשמו בעניינים הרכושיים שצוינו במפורש, גם טרם הפך בלתי כשיר לנהל את ענייניו, והכל בנושאים שיבחר ובתנאים שיקבע.
  כמו כן, בתיקון 2016 הוכנסו כלים נוספים העומדים לרשות הממנה, ובין היתר האפשרות לחתום, באותו מעמד של מתן יפוי הכוח המתמשך, גם על יפוי כוח לעניינים רפואיים (ולא רק אישיים או רכושיים), כמו גם על מסמך הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס ומסמך נוסף הקרוי מסמך הבעת רצון. ליתר פירוט בנושאים אלה – ראה בתפריט יפוי כוח מתמשך בעמוד הראשי.

  על מנת להסיר כל חשש ממי שחפץ לחתום על יפוי כוח מתמשך, חשוב להדגיש, כי המנגנון של יפוי כוח מתמשך מוסדר בחוק ובתקנות באופן מפורט, עם רגולציה מחמירה שנועדה בעיקרה למנוע ניצול לרעה, ועל מנת להבטיח שרצון הממונה, כפי שבא לידי ביטוי ביפוי הכוח המתמשך, יקויים כלשונו ובהתאם לכוונת הממנה. יפוי כוח מתמשך נתון לפיקוח ולביקורת של האפוטרופוס הכללי.

  עו”ד רמי אבלס מספק שירותי עריכת יפוי כוח מתמשך בחינם (Pro-bono) לניצולי שואה ולקשישים שאין ביכולתם לשלם תמורתו, וזאת במסגרת מיזם התנדבותי של האפוטרופוס הכללי. כל המעוניין בכך, הסבור שהוא עומד בקריטריונים, מוזמן לפנות לגב’ אפרת יוספי, מנהלת לשכת גלי גרוס, המשנה לאפוטרופסה הכללית והכונסת הרשמית, “שערי העיר” יפו 216, ירושלים, ולהגיש בקשה מתאימה. ככל ויימצא מתאים, הוא יופנה לעורך דין אבלס, או לכל עורך דין אחר הרשום במאגר, בהתאם לאזור הרלבנטי.

  החוק מחלק באופן כללי את סוגי הפעולות שמיופיי הכוח רשאים לבצע בשם הממנה ל- 3 קטגוריות :

  1
  פעולות שמיופה הכוח לא יוכל לבצע בשום תנאי ובשום מקרה בשם הממנה, כגון עריכת צוואה, המרת דת, אימוץ, בחירות ועוד.
  2
  פעולות שאין למיופה הכוח סמכות לפעול בהן אלא אם הדבר קיבל ביטוי מפורש ביפוי הכוח המתמשך, כגון מתן מתנות, תרומות והלוואות מרכושו בסכום של עד 100,000 ₪ (במצטבר), פעולות במוצרים פנסיוניים, בדיקה, מתן חוות דעת ואשפוז פסיכיאטרי, ועוד.
  3
  פעולות שאין למיופה הכוח סמכות לבצע, אלא אם ניתנה לכך הסכמת בית המשפט מראש, כגון עסקאות במקרקעין, שעבודים, הסתלקות מעזבון, מתן תרומה, הלוואה או מתנה בסכום (מצטבר) העולה על 100,000 ₪, ועוד. בית המשפט יתחשב בין היתר, בבואו לאשר פעולות כגון אלה, בשאלה האם זהו רצון הממנה. לשם כך, עורך דין מקצועי ידאג לשאול את הממנה האם ברצונו לרשום ביפוי הכוח גם פעולות אלה תוך ציון פניה לבית המשפט שבמידה ותבוא לפניו בעתיד בקשה לאשר אחת מהפעולות המנויות לעיל, יידע בית המשפט, כי זהו רצון הממנה וייתן לכך משקל גבוה בהחלטתו.

  חשוב להדגיש, כי מדובר בחלוקה כללית בלבד. החוק והתקנות מורכבים יותר וכוללים התייחסות פרטנית לשלל נסיבות עליהן יש לתת את הדעת בעת עריכת יפוי כוח מתמשך.

  עד לייבואו של מנגנון יפוי הכוח המתמשך לישראל, בתיקון חקיקה בשנת 2016 של חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, הכלי היחיד אשר היה קיים במערכת המשפטית הישראלית לטיפול באדם שהפך להיות בלתי כשיר לנהל את ענייניו הוא, מינוי אפוטרופוס שידאג לענייניו. באופן הפוך מיפוי כוח מתמשך, מינוי אפוטרופוס יכול להיעשות רק לאחר שאדם חדל להיות כשיר ואינו מסוגל עוד לדאוג לענייניו. יפוי כוח מתמשך, לעומת זאת, יכול להינתן על ידי הממנה רק ובכפוף לכך שהממנה עדיין כשיר לנהל את ענייניו.

  במה שונה יפוי כוח מתמשך ממינוי אפוטרופוס ? להלן בקצרה ההבדלים המהותיים העיקריים בין השניים:

  1
  מינוי אפוטרופוס יכול להיעשות רק לאחר שאדם חדל להיות כשיר ואינו מסוגל עוד לדאוג לענייניו. יפוי כוח מתמשך יכול אדם להעניק, לשנות או לבטל כל עוד הוא כשיר לחלוטין ומסוגל עדיין להבין את משמעות מעשיו ולדאוג לענייניו.
  2
  הדגש על פי חוק במינוי אפוטרופוס הוא טובת החסוי (חסוי הוא האדם שמונה לו אפוטרופוס), כאשר בית המשפט הוא שיחליט בסופו של דבר מהי טובת החסוי, על פי שיקול דעתו. הדגש ביפוי כוח מתמשך עבר מ”טובת החסוי” להגשמת “רצון הממנה”. לצורך העניין, פעמים רבות אדם חפץ שאחרי שיחדל להיות כשיר ייעשו עבורו ובשמו פעולות משפטיות, אשר לא בהכרח היו נחשבות כ”טובת החסוי” לו היה הופך חסוי וממונה לו אפוטרופוס. זהו אינו הבדל סמנטי אלא הבדל מהותי שיכול להיות, בנסיבות מסוימות, בעל משמעויות מרחיקות לכת
  3
  מינוי אפוטרופוס יכול להיעשות רק על ידי בית משפט, בהליך ארוך ויקר יחסית – שעיקרו שכנוע בית המשפט, בין היתר באמצעות חוות דעת מומחים, כי האדם אינו כשיר ואינו מסוגל עוד לדאוג לענייניו. יפוי כוח מתמשך יכול לתת כל אדם כשיר, בהליך קצר של מספר שעות ובעלות זניחה ביחס למינוי אפוטרופוס, במשרדו של עורך דין שהוסמך לצורך כך על פי חוק, ללא כל צורך באישור או התערבות בית המשפט.
  4
  במינוי אפוטרופוס אין לאדם שחדל להיות כשיר זכות מוחלטת לקבוע מי ימונה לאפוטרופוס שלו. ההחלטה היא של בית המשפט, אם כי להוציא נסיבות מיוחדות הוא ימנה את קרוב המשפחה שהגיש את הבקשה. החפץ במתן יפוי כוח מתמשך, רשאי להחליט בעצמו ועל דעתו הבלעדית על מי מיקיריו ו/או האמונים עליו הוא סומך שיפעל להגשים את רצונותיו על פי יפוי הכוח המתמשך, והכל לאחר שיחדל להיות כשיר. הממנה יכול למנות איזה מספר של אנשים שיפעלו בשמו, אחד או יותר, לפי שיקול דעתו והחלטתו. הממנה יכול לקבוע שכל אחד ממיופיי הכוח שמינה יפעל בשמו בכל הנושאים או בנושא אחד, בין לבד ובין ביחד עם מיפויי הכוח האחרים. הממנה גם רשאי על פי חוק למנות אדם מיודע, קרי אדם שמיופי הכוח חייבים לידע בכל פעולה שיצטרכו לבצע עפ”י יפוי הכוח המתמשך.
  5
  מינוי אפוטרופוס הוא בלתי הפיך, אלא אם החסוי חזר להיות כשיר ובית המשפט אישר זאת בהליך משפטי נוסף. יפוי כוח מתמשך ניתן לשינוי, ביטול או תיקון בכל עת, כל עוד הממנה ממשיך להיות כשיר.

  להרחבות משפטיות נוספות בכל הקשור ליפוי כוח מתמשך, יפוי כוח רפואי, הנחיות מקדימות ומסמך הבעת רצון, ראה בתפריט סקירות מתחת לתפריט הראשי של יפוי כוח מתמשך.