פטור ממיסים בגין שינויים בהצמדות של הרכוש המשותף לצורך הוצאת תמ”א 38 לפועל

3 (Demo)

שינויים ברכוש המשותף

ככלל, שינויים בהצמדות הרכוש המשותף בין הדיירים מהווה מכירה של

זכות במקרקעין ומקימה חבות במס שבח, מס מכירה ובמס רכישה.

בכדי להקל על יישום תמ”א 38 ובכדי לא לעכב מימושה נקבע בסעיף 49 לד’

לחוק מיסוי מקרקעין,כי, שינויים בהצמדות הרכוש המשותף בין הדיירים הקיימים

במבנה, עובר ליישום התמ”א, תהא פטורה ממס שבח ומס רכישה

בהתקיים כל אלה:

– הדייר שרכש חלקים ברכוש המשותף והדיירים שמכרו חלקים

ברכוש המשותף, עשו זאת בשל מכירת זכויות הבניה לפי תמ”א 38,

ולשם הוצאתה לפועל של תכנית החיזוק;

– מכירת החלקים ברכוש המשותף, קרי, השינויים בהצמדות הרכוש

המשותף, נעשתה בסמוך למכירת זכויות הבניה לפי תמ”א 38, כך

שיהא ברור כי שינוי ההצמדות כרוך ונדרש לשם הוצאתה לפועל של

תכנית החיזוק.

– לא ניתנה תמורה כספית בעד המכירה האמורה.

כך לדוגמא – דייר בקומת הקרקע המסרב להסכים ליישום תמ”א 38

מהטעם שתוספת המעלית אינה מטיבה עימו או מהטעם שהחיזוק ייפגע

לו באיכות החיים בשל פגיעה באחד מכיווני האוויר הקיימים לו בדירתו

בטרם יישום התמ”א, מקבל הצמדה של חלק מהגינה המשותפת לכל

הדיירים. כך חלק מהרכוש המשותף הוא הגינה יוצמד לדירתו. פעולה זו

תהא פטורה ממס שבח ומס רכישה בידי הדיירים (יובהר כי במקרה כזה

הוצאת הרכוש המשותף והצמדת הגינה לא תהנה מהפטור לפי סעיף 49 ז 1

לחוק בשל העבודה שלא ניתן לראות הצמדה כזאת כהרחבת דירה.