תמ”א 38 – תיקון לחוק המקרקעין – סמכות המפקח והחלת תכניות מקומיות

1 (Demo)

תיקון מהותי מיום 26.1.2011 לחוק תמ”א 38 (חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס”ח-2008) –
1) סמכות למפקחת לאשר בנייה גם לפני מתן היתר סופי.
2) החלת תוכניות בניין עיר מקומיות בגדר התוכניות המותרות באישור כחלק בלתי נפרד מ- תמ”א 38.

ביום 26.1.2011 פורסם בספר החוקים תיקון מהותי ומהפכני לחוק המקרקעין העוסק בחיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה (תמ”א 38). בחוק המקורי נפלו מספר פגמים אשר עיכבו או הקשו מאד על יישום פרוייקטים של תמ”א 38, וזאת למרות הכוונה הטובה של החוק. שניים מהפגמים היותר הבולטים נגעו לסמכות המפקחת על המקרקעין לאשר עסקה בהעדר הסכמה פה אחד ו- הגבלת הזכויות הניתנות למימוש בהעדר הסכמה פה אחד.
התיקון לחוק ביטל את הסייג שהגביל את סמכות המפקחת לאשר עסקה רק לאחר ובכפוף להוצאת היתר בניה מוגמר וסופי (לאחר תשלום אגרות, היטלי פיתוח והיטל השבחה). כיום, עפ”י הנוסח החדש, ניתן לקבל “היתר בתנאים” מהוועדה ולאשרו מיד בפני המפקחת. אין יותר צורך להשלים את כל תנאי ההיתר, לשלם אגרות והיטלים ולעמוד בפני הסיכון שהמפקחת לא תאשר את ההיתר. אומנם עדיין צריך לקבל היתר בתנאים, דבר הדורש מן הסתם הוצאות תכנון מסוימות, אולם באיזון שבין הצורך לקדם את חיזוק המבנים מפני רעידות אדמה עפ”י תמ”א 38 לבין הצורך להגן על זכויות המיעוט המתנגד בבניין, נראה שמדובר באיזון ראוי.
בנוסף, סעיף 5 לחוק בנוסחו המקורי הגביל את סמכות הרוב לאשר בנייה של דירות נוספות בשטח שלא יעלה על שליש מהשטח העיקרי הבנוי ערב מתן ההיתר, מגבלה שהפכה את מרבית העסקאות לפי תמ”א 38 לבלתי כלכליות. התיקון לחוק אינו כולל עוד את ההגבלה הנ”ל של שליש מהשטח הבנוי. בנוסף, התווספה הגדרה לחוק של “החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים” הקובעת סמכות לוועדת התכנון לאשר בקשה להיתר בתנאים כאלה ואחרים הכוללת בנוסף ל- תמ”א 38 גם תוכניות תקפות אחרות ותכניות מופקדות. מדובר על פניו במהפכה של ממש שכן חלק מהוועדות המקומיות, כגון ראשל”צ, ר”ג, קרית אונו ונוספות, אישרו ו/או הפקידו בוועדה המחוזית תוכניות בניין עיר מקומיות ו/או מפורטות המרחיבות משמעותית את הזכויות הניתנות כנגד חיזוק הבניין מפני רעידות אדמה. עד לתיקון הנוכחי מימוש התוכניות הנ”ל בנוסף ל- תמ”א 38 דרש הסכמה של 100% מבעלי הזכויות בבניין (הדיירים) מה שהפך אותן כמעט בלתי ישימות. כיום, נראה על פניו שלמפקחת יש סמכות לאשר היתרי בניה הכוללים מימוש גם של זכויות נוספות מעבר ל- תמ”א 38 גם בהעדר הסכמה של 100% ובלבד שיש רוב של 2/3 מבעלי הדירות שבבעלותם לפחות 2/3 מהרכוש המשותף.