תמ”א 38 – הנחה של 90% בהיטל השבחה

3 (Demo)

 עפ”י תיקון מיוחד לחוק התכנון והבניה שתוקפו עד ליום 28.11.2010, נקבע כי, כדי לעודד חיזוק מבנים, שיעור היטל ההשבחה יהיה עשירית מהשיעור הקובע בחוק כאשר מבקשים לממש זכויות בניה שאפשרה תכנית לחיזוק מבנים שניתנה לפי תמ”א 38.

ההקלה תינתן רק בגין מימוש הזכות לבניית תוספת באמצעות קבלת היתר בניה מכוח הוראות תמ”א 38 או מכוח תכנית מפורטת שהוכנה לפי תמ”א 38

ושמטרתה חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה. כמו-כן הוסמך שר הפנים באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, לקבוע יישובים או אזורים שבהם לא תחול חובת היטל השבחה בנסיבות דנן.