תמ”א 38 היטל השבחה

1 (Demo)

היטל השבחה הנו היטל שגובה העיריה עפ”י חוק בגין תוכניות מתאר לרבות תמ”א 38 אשר יצרו השבחה במקרקעין.

תוספות בניה בהתאם לתמ”א 38 פטורות מהיטל השבחה. בפועל העיריה גובה היטל נמוך בשיעור של 10% משווי ההשבחה. בגין תוספות בניה שאינן בגדר תמא 38 ישולם היטל השבחה רגיל. לצורך ההמחשה-אם במסגרת תמ”א 38 התבקשה תוספת קומה נוספת לבניין במסגרת תמ”א 38 וכן חדרי יציאות לגג לפי תבע מקומית (להבדיל מתמ”א 38 ) בגין הקומה הנוספת ינתן פטור מהיטל השבחה ובגין חדרי היציאה לגג תגבה העיריה היטל השבחה מלא.