תמ”א 38 בחוק מס ערך מוסף ותקנותיו

1 (Demo)

חוק מס ערך מוסף, התשל”ו – 1975

תקנות מס ערך מוסף, התשל”ו – 1976

לפי חוק מע”מ, לבעלי הדירות קמה חבות במע”מ בגין מכירת זכויות הבנייה.

בהתאם לתקנה 6ב’ לתקנות מע”מ, היזם יידרש להוציא חשבונית עצמית ערוכה

על שמו.

לפי חוק מע”מ, לבעלי הדירות קמה חבות במע”מ בגין שירותי הבניה שמקבלים –

התקנת מעלית, חיזוק הבניין ושיפוצו.

כהקלה, נוסף סעיף 31 ב’ הקובע כי מתן שירותי הבניה לפי תכנית החיזוק יהיה

פטור ממע”מ. מע”מ התשומות בגין מתן שירותי הבניה לא יותר בניכוי בדומה

להוראה הקיימת בסעיף 31 א לחוק מע”מ בעניין עסקאות פינוי ובינוי לפי פרק

חמישי 4 לחוק מיסוי מקרקעין.

שירותי הבניה בגינם יינתן הפטור הינם שירותי הבניה כמפורט במאמר העוסק בפטור

ממס שבח ומס רכישה.